Ondrej Bukna: Nie je všetko zlato, čo sa blyští a/alebo pár poznámok k jednému novotvaru. Bulletin Slovenskej Advokácie 3/2013.
Ondrej Bukna: K právnym účinkom odstúpenia od zmluvy o prevode nehnuteľností. Justičná revue, 8-9/2010.
Ondrej Bukna: Solučné zmluvy – spôsob splnenia záväzkov v dôsledku odstúpenia od zmluvy. Bulletin Slovenskej Advokácie, 5/2007.
Ondrej Bukna: K niektorým otázkam premeny základných imaní obchodných spoločností na euro. Justičná revue, 8-9/2011.
Ondrej Bukna: Vylučuje povaha veci schválenie súdneho zmieru v konaní o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti? Justičná revue, 10/2008.