fbpx

Vyporiadavanie ciest pre obce a mestá

Vyporiadavanie ciest pre obce a mestá

Jednou z oblastí, v ktorých dodnes pretrvávajú neblahé následky socializmu, je vlastníctvo pozemkov. Postihnutí sú pritom nielen občania, ale aj obce. A to predovšetkým neusporiadanými vzťahmi k miestnym komunikáciám. Tieto sú často vo vlastníctve občanov, pričom dohoda na vyriešení situácie mnohokrát nie je možná. Takýto stav dlhodobo narúša vzťahy v obci, vyvoláva spory a konflikty a znižuje kvalitu života v nej.

V záujme vyriešenia tohto problému prijala NRSR v roku 2013 zmenu cestného zákona. V zmysle tejto zmeny tak pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich vysporiadaniu a sú pod cestami alebo miestnymi komunikáciami, možno vo verejnom záujme vyvlastniť (§ 24e). Návrh na vyvlastnenie takýchto pozemkov možno podať najneskôr 31. decembra 2020*.

Zákon teda obciam ponúka jedinečnú barličku k dosiahnutiu konečného vysporiadania pozemkov pod svojimi cestami. Táto možnosť však prichádza do úvahy len vtedy, ak sa nedosiahne dohoda s vlastníkmi pozemkov. Dohoda môže spočívať buď v úplnom prevode vlastníckeho práva alebo zriadení vecného bremena.

Otvorené dvere k vyriešeniu tohto dlhodobého problému sa však obciam čochvíľa zatvoria. Návrh na vyvlastnenie na zabezpečenie konečného a nemenného stavu je možné podať len do 31.12.2020*. V opačnom prípade ostane v obciach zachovaný súčasný stav. Teda konflikty, obmedzenia, súdne spory. A predovšetkým zvýšená finančná záťaž v podobe platieb nájomného, náhrady bezdôvodného obohatenia a podobne. Je nepochybné, že uvedené finančné prostriedky mohli byť využité oveľa zmysluplnejšie a najmä v prospech obyvateľov obce.

Zaujala Vás táto téma alebo sa Vás priamo dotýka? Trápia Vašu obec neusporiadané pozemky pod cestami? Máme pre Vás pripravené riešenia a budeme radi, ak sa na nás obrátite.


* Dňa 27.08.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený zákon, ktorým sa táto lehota predlžuje do 31.12.2030. Pre viac informácií pozrite náš blogový príspevok z 31.08.2020.

Prvým krokom je zhodnotenie situácie v danej obci. Teda ustálenie rozsahu a druhu miestnych komunikácií obce spravidla podľa katastrálnej mapy alebo územného plánu obce, ak ho má obec spracovaný. Následne sa určí počet a druh miestnych komunikácií, ktorých pozemky pod nimi sú vo vlastníctve inej osoby ako obce. Dôležité je aj posúdenie a zhodnotenie kvality podkladov k miestnym komunikáciám (delimitačné protokoly, stavebné povolenia, osvedčenia, územné plány a pod.). Ďalším krokom je určenie optimálneho spôsobu vysporiadania pre obec spolu s prípravou potrebných dokladov, ako sú znalecké posudky, geometrické plány, žiadosti, návrhy zmlúv a podobne. Poslednou fázou celého procesu je podanie žiadosti o vyvlastnenie na príslušný Okresný úrad v sídle kraja a zastupovanie v konaní.

Ako už bolo uvedené vyššie definitívnym spôsobom vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami  je vyvlastnenie. To je jediné, čo obci v prípade nedohody s vlastníkmi pozemkov ostáva. Návrh na vyvlastnenie je síce potrebné podať najneskôr do 31.12.2020*, no ešte predtým musí uplynúť najmenej 90 dňová lehota, počas ktorej sa obec má s vlastníkmi pozemkov pokúsiť o dohodu. Keď k tomu pripočítame nevyhnutné prípravné práce, dá sa povedať, že času nie je nazvyš. Podľa posledného vyjadrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR sa totiž predĺženie zákonnej lehoty nepredpokladá.

* Dňa 27.08.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený zákon, ktorým sa táto lehota predlžuje do 31.12.2030. Pre viac informácií pozrite náš blogový príspevok z 31.08.2020.

Obec, ktorá termín nestihne, je odkázaná len na dohodu a dobrú vôľu vlastníkov pozemkov pod miestnymi komunikáciami. V prípade, že tu dobrá vôľa nebude, budú obce vystavené požiadavkám vlastníkov ciest na platenie nájmu, vydanie bezdôvodného obohatenia a, v najhoršom prípade, aj blokáciám ciest (v našej praxi sa to už stalo).

Každá obec by si mala pripraviť čo najviac dokladov svedčiacich o tom, že pozemné komunikácie, ktoré má záujem vysporiadať, sú jej. Predovšetkým môže ísť o delimitačné protokoly podľa zákona o majetku obcí, pasporty miestnych komunikácií, stavebné povolenia a podobne.

Manažujme pre Vás celý proces vysporiadnia od úvodného vyhodnotenia až po zastupovanie vo vyvlastňovacom konaní. Začneme analýzou situácie a návrhom optimálneho  riešenia. Následne pripravíme potrebné doklady, zabezpečujeme ich distribúciu a robíme všetky ďalšie potrebné úkony. Rozsah našej pomoci si však vždy vieme dohodnúť individuálne – ak niektoré úkony zvládne obec lepšie sama, nemusíme ich robiť my.

Náklad celého vyvlastnenia je možné odhadnúť až po vyhodnotení prípadu. Každopádne však tento náklad pozostáva z relatívne malého počtu položiek. Jedná sa predovšetkým o náklady znaleckých posudkov, geometrických plánov, a náklad na našu odmenu. Odmena pre geodetov a znalcov je stanovená príslušnými predpismi, odmenu pre nás si dohodneme vždy individuálne podľa rozsahu našej služby.

Máme skúsenosť, že začatie procesu vyvlastnenia vedie paradoxne často k dohode. Vlastníci pozemkov, konfrontovaní s faktom, že o ne tak či tak prídu niekedy radšej pristúpia na dohodu. Nie je to pravidlom ale stáva sa to. Iný spôsob vysporiadania ako dohoda alebo vyvlastnenie neexistuje.

Garantujeme výsledky

Dohodnite si stretnutie

Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU

Náš pracovník Vás bude kontaktovať ohľadom spoločného termínu stretnutia.

Sme špecialisti v tejto problematike.

Ozvite sa nám.

 

Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU

Náš pracovník Vás bude kontaktovať ohľadom spoločného termínu stretnutia.