Registrácia ochrannej známky – všetko, čo potrebujete vedieť

Registrácia ochrannej známky – všetko, čo potrebujete vedieť

Zaregistrujeme Vašu ochrannú známku a pomôžeme Vám ochrániť plody Vašej práce.

Mal Váš grafik kreatívny záchvat a vytvoril krásne logo, ktoré chcete len pre seba? Vytvorilo Vaše marketingové oddelenie jedinečný názov produktu a Vy sa bojíte, aby vám ho niekto neukradol? Čítajte ďalej. Máme pre Vás riešenie. Ochrannú známku.

Ochrannou známkou môže byť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť, a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmen, číslic, kresieb, tvarov alebo obalov tovarov. Alebo ich vzájomné kombinácie. Dôležité je, aby boli spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Registráciou určitej značky ako ochrannej známky získava jej majiteľ konkurenčnú výhodu. Jeho služby či tovary bude jednoduchšie rozpoznať a nebudú ich môcť používať neoprávnené osoby. Hlavnou funkciou ochrannej známky je totiž odlíšenie určitých tovarov a služieb od tovarov a služieb iných osôb. Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná. A smie používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Pri registrácii ochrannej známky je dôležité určiť, kde budeme tovary a služby ponúkať. Pokiaľ naše tovary a služby ponúkame len na Slovensku, bude najvhodnejším riešením registrácia národnej ochrannej známky. Bude platná na území štátu, ktorého úrad ju registroval. Teda Slovensko. Samozrejme, je tu aj možnosť, že ponúkame tovary a služby na území viacerých Európskych štátov. Potom je tu možnosť registrácie ochrannej známky Európskej únie, ktorá značku ochráni na celom území EÚ. Ďalšou možnosťou je registrácia medzinárodnej ochrannej známky, pri ktorej jedinou žiadosťou môže prihlasovateľ svoju ochrannú známku prihlásiť do všetkých členských krajín Madridského systému (viac ako 90 štátov). Pri zápise ochrannej známky do registra, sa spolu s požadovaným vyobrazením/znením uvedie zoznam tovarov a služieb chránený týmto označením.

Niekedy sa stane, že už máte svoju ochrannú známku zaregistrovanú, ale rozhodli ste sa firmu alebo len známku samotnú predať. Čo v takomto prípade? Je to vôbec možné?

Prevod ochrannej známky je dobrovoľné prenesenie práv a povinností vyplývajúcich z ochrannej známky na tretiu osobu, tzv. nadobúdateľa. A to prostredníctvom písomnej zmluvy a následného zápisu v registri ochranných známok. Viac informácií nájdete nižšie, v časti otázky a odpovede. Po prevode sa nadobúdateľ stane novým majiteľom ochrannej známky. Ochrannú známku nemusíte previesť na inú osobu pre všetky tovary a služby, pre ktoré je známka registrovaná. Môžete sa rozhodnúť, že známky prenesiete len pre niektoré z nich.

Ak sa však nechcete vzdať svojej ochrannej známky, ale chcete, aby vašu známku mohli používať aj iné osoby, môžete tak urobiť prostredníctvom udelenia licencie o užívaní. V takomto prípade sa nejedná o prevod známky, ale o tzv. licencované užívanie. Najčastejšie sa „prenájom“ ochrannej známky využíva v prípade franchisingu.

Máte dodatočné otázky? Pozrite si odpovede na tie najčastejšie nižšie na tejto stránke. Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, kedykoľvek sa nám ozvite prostredníctvom formulára, ktorý nájdete pod sekciou najčastejších otázok.

Názov firmy možno registrovať ako ochrannú známku – pokiaľ spĺňa zákonné požiadavky na ochrannú známku. Registrovať samotný názov je nepraktické. Názov/obchodné meno totiž vždy vyžaduje uvedenie koncovky označujúcej právnu formu, čo sa k ochrannej známke nie vždy hodí. Samotný názov firmy taktiež nikdy neobsahuje grafiku a preto je otázne, či by bez nej mal potrebnú rozlišovaciu schopnosť. Takže odporúčame zahrnúť názov do graficky spracovaného loga. Každopádne, zákonom chránený ja aj názov firmy (aj keď trochu inak ako ochranná známka).

Ochrannú známku má zmysel registrovať v prípade, ak potrebujete odlíšiť Vaše výrobky a služby od výrobkov a služieb iných podnikateľov. Čím lepšiu reputáciu Vaše výrobky a služby majú, tým je ochrana potrebnejšia.

Platnosť zápisu je 10 rokov od podania prihlášky, s možnosťou opakovaného obnovenia. 

Základný správny poplatok za podanie prihlášky národnej – slovenskej ochrannej známky je 116 EUR. Správny poplatok za zápis ochrannej známky je štandardne 166 EUR, ale vzhľadom na to, že vieme podať prihlášku elektronicky, klienti našej kancelárie majú zľavu zo správneho poplatku vo výške 50 EUR. Táto ochranná známka zabezpečuje ochranu na území Slovenskej republiky. 

Základný správny poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky Európskej únie je 850 EUR. Táto ochranná známka Vám zabezpečuje ochranu značky vo všetkých 28 členských štátoch EÚ.

Podľa našich skúseností, dĺžka zápisu a registrácie Slovenskej národnej ochrannej známky v prípade, že nevznikli žiadne formálne a vecné nedostatky, predstavuje približne 7 mesiacov. To záleží od aktuálnych kapacít Úradu priemyselného vlastníctva. Registrácia ochrannej známky sa skladá z jednotlivých fáz a to:

 • Formálny a vecný prieskum, posudzovanie vhodnosti zápisu úradom: asi 2 mesiace 
 • Zverejnenie vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva: 3 mesiace
 • Zápis a následne doručenie osvedčenia : asi 2 mesiace po uplynutí 3 mesiacov zverejnenia vo vestníku.

K tomu máme tzv. Nicejský zoznam tovarov a služieb. Štáty viazané Nicejskou dohodou (teda aj Slovenská republika) prijali jednotný systém triedenia tovarov a služieb. Ak chcete registrovať svoju ochrannú známku, musíte si vybrať z tohto zoznamu tie tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje alebo v budúcnosti bude vzťahovať vaše podnikanie. Tvorí ho aktuálne 250 stranový zoznam, v ktorom sú tovary a služby rozdelené do 45 tried.

Základnou podmienkou pri registrácii ochrannej známky je jej rozlišovacia spôsobilosť. Ochrannou známkou teda nemôže byť názov, ktorý nemá rozlišovaciu schopnosť, je tvorený označením, ktoré je bežné, obvyklé. Ale tiež označenie, ktoré je klamlivé, alebo v rozpore s dobrými mravmi.

Záleží od toho, či zaregistrujete ochrannú známku s pôsobnosťou na Slovensku, Európskej únii alebo celosvetovo.

Ochrannú známku môžete na inú osobu previesť písomnou zmluvou, a to buď pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo pre niektoré z nich. Samotný prevod ochrannej známky však prebieha na úrade priemyselného vlastníctva. Po uzatvorení písomnej zmluvy o prevode ochrannej známky je potrebné úradu adresovať vyplnený formulár, tzv. Žiadosť o zápis prevodu (prechodu). K formuláru pripojíte písomnú zmluvu alebo iný doklad preukazujúci zmenu prihlasovateľa či majiteľa známky a zoznam tovarov alebo služieb, ak ide o čiastočný prevod. Poplatok za podanie žiadosti o zápis prevodu ochrannej známky je vo výške 30 eur. V prípade elektronického podania sa poplatok znižuje o 50 %. V prípade, ak by ste potrebovali s prevodom ochrannej známky pomôcť, pokojne nás kedykoľvek kontaktujte.

Na to, aby mohla užívať vašu ochrannú známku ďalšia osoba, musíte s ňou uzatvoriť licenčnú zmluvu. Po uzatvorení tejto zmluvy, musíte na úrad zaslať formulár, tzv. Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku/prihlášku ochrannej známky. K formuláru pripojíte licenčnú zmluvu alebo postačuje aj vyhlásenie o existencii takejto zmluvy a zoznam tovarov a služieb, ak ide o čiastočné udelenie licencie. Poplatok za zápis licenčnej zmluvy je vo výške 20 eur. V prípade elektronického podania sa poplatok znižuje o 50 %. V prípade, ak by ste potrebovali pomôcť prípravou licenčnej zmluvy alebo s procesom zápisu licenčnej zmluvy, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Mám záujem o registráciu ochrannej známky alebo by som sa rád dozvedel viac.

Ozvite sa nám, radi Vám pomôžeme.

 

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


  Odoslaním formulára sa nezaväzujete k objednávke služieb.

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Napíšte nám

  Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU