Zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS)

Zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS)

Pre firmy, ktoré podnikajú so štátom ponúkame zápis do RPVS a služby oprávnenej osoby. 

Nikomu zrejme netreba pripomínať kauzy, v ktorých firmy z exotických krajín s nejasnou vlastníckou štruktúrou krajín vyťahovali za pochybných okolností zo štátu veľké milióny. Aby štát opakovaniu takýchto situácií predišiel, prijal tzv. protischránkový zákon. Jeho podstatou je zriadenie registra, do ktorého sa musia zapísať skutoční vlastníci firiem obchodujúcich s verejným sektorom. Takýchto skutočných vlastníkov nazývame aj „koneční užívatelia výhod“. Vďaka tomuto registru by malo byť možné vystopovať konkrétne fyzické osoby, ku ktorým prúdia peniaze z verejných zdrojov.

Ako funguje Register partnerov verejného sektora?

RPVS je register, do ktorého sa zapisujú osoby, ktoré prijímajú z verejných zdrojov finančné prostriedky alebo nadobúdajú majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva. Rozhodujúcim kritériom pre zápis je hodnota plnenia zo zmluvy. V prípade jednorazového plnenia zákon stanovuje limit and 100 000 eur. V prípade viacerých, čiastkových alebo opakujúcich sa plnení je limit nad 250 000 eur (všetko bez DPH). V prípade dvoch alebo viacerých zmlúv sa prijaté hodnoty plnenia nespočítavajú. Pokiaľ ide o opakujúce sa plnenie, hodnota plnenia sa sčítava počas celého dohodnutého trvania zmluvy. Ak má byť poskytnutá štátna pomoc na základe zmluvy, pri ktorej sa nedá určiť hodnota plnenia, prijímateľ štátnej pomoci je povinný sa zapísať do registra bez ohľadu na jej výšku.

Vykonanie zápisu môže uskutočniť len oprávnená osoba. Tou je napr. advokát (t. j. aj naša kancelária), notár, banka, daňový poradca. Oprávnená osoba musí sama nestranne zistiť, kto za firmou skutočne stojí a túto osobu musí zapísať.

A ešte dôležité upozornenie! Zápis v RPVS nenahrádza povinnosť zápisu podnikateľa v Zozname hospodárskych subjektov (ZHS) – získanie statusu kvalifikovaného dodávateľa (o tom viac v sekcii FAQ). Ak máte záujem aj o zápis do ZHS, viac info nájdete na našej stránke TU.

Máte dodatočné otázky? Pozrite si odpovede na tie najčastejšie nižšie na tejto stránke. Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, kedykoľvek sa nám ozvite prostredníctvom formulára, ktorý nájdete pod sekciou najčastejších otázok.

Do registra RPVS sa zapisujú osoby, ktoré obchodujú s verejným sektorom a ktorých príjmy z týchto obchodov presiahnu určitú hranicu. Teda osoby, ktoré:

 • prijímajú plnenia z verejných zdrojov alebo európskych fondov, a to buď vo forme finančných prostriedkov alebo majetku,
 • uzatvárajú s verejným obstarávateľom zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 • nadobúdajú pohľadávky od štátu,
 • sú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a majú so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodávajú inému partnerovi verejného sektora tovary alebo služby, nadobúdajú od neho majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, pričom vedia alebo musia vedieť, že poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok súvisí zo zmluvou, na základe ktorej bol partner verejného sektora, ktorému dodávajú tovary alebo služby zapísaný do registra partnerov verejného sektora. 

Spoločnosti s jediným spoločníkom je možné zapísať aj do 5 dní. Veľké spoločnosti so zložitou vlastníckou štruktúrou sa zapisujú podstatne dlhšie. Všetko záleží od spolupráce osoby, ktorá o zápis žiada. Slabá spolupráca má za následok zbytočné zdržania. 

Najprv si od Vás vyžiadame doklady o vlastníckej štruktúre Vašej firmy. Na ich základe s Vami spíšeme špeciálny dotazník a podpíšeme zmluvu o poskytovaní našej služby a zápise do registra RPVS. Potom podávame návrh na zápis do registra RPVS. Súčasťou zápisu je takzvaný verifikačný dokument. V ňom vysvetlíme, ako sme určili skutočného vlastníka firmy. Tu preukazujeme, že sme pri zápise všetko riadne posúdili. Súd má 5 pracovných dní na vykonanie zápisu. Podľa našich skúseností je zápis vykonaný takmer vždy skôr.

Partner verejného sektora musí byť v registri RPVS zapísaný aspoň po dobu trvania zmluvy. Pričom trvaním zmluvy sa podľa zákona rozumie doba, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky, nadobúda majetok alebo iné majetkové práva.

Zapísané údaje o konečných užívateľoch musia byť aktuálne. Preto je potrebné zapisovať zmeny týkajúce sa údajov už zapísaných konečných užívateľoch výhod (zmena trvalého pobytu, priezviska) ako aj zmeny konečných užívateľov výhod (napr. pri prevode obchodného podielu). Rovnako je potrebné minimálne raz ročne k 31.12. kalendárneho roka vykonať overenie identifikácie konečných užívateľov výhod. Teda deklarovať, že zapísané údaje sú aktuálne a správne.

Zákon vyžaduje oznamovať registrovému súdu len zmeny týkajúce sa konečných užívateľov výhod a ich údajov.

Áno, musíte. 

Najprv malý historický exkurz. Protsichránkový zákon bol prijatý a RPVS bol zavedený v roku 2017. Neskôr štát vymyslel, že by bolo dobré mať konečných užívateľov výhod u všetkých firiem. Nielen tých, ktoré obchodujú so štátom. A preto zmenil zákon o obchodnom registri a prikázal firmám, ktoré nie sú zapísané v registri RPVS, aby si aj oni zapísali svojich konečných užívateľov. Avšak len do obchodného registra. Na rozdiel od zápisu do RPVS si firmy do obchodného registra mohli zapísať konečných užívateľov sami. A správnosť zápisu sa nijako nekontroluje. Aký má zápis konečného užívateľa do obchodného registra význam? Žiadny. Ide o byrokratický nezmysel, ktorý len sťažuje firmám život. V ničom nepomáha a pretože je neverejný, nedá sa ani nejako odkontrolovať. Pri prevode firiem sa navyše jeho údaje často zabudnú aktualizovať. Bohužiaľ. Každopádne platí, že ak je firma zapísaná v RPVS, zápis konečných užívateľov do obchodného registra nepotrebuje.

Laicky povedané, je to osoba, u ktorej skutočne končia firemné peniaze.

Rečou právnika, konečným užívateľom výhode je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť. V prípade s.r.o. je to fyzická osoba, ktorá má aspoň 25 % priamy alebo nepriamy podiel na základom imaní, hlasovacích právach alebo na jej hospodárskom prospechu. 

V tomto prípade sa za konečného užívateľa výhod určí vrcholový manažment – štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Konečným užívateľom výhod je aj ten, kto sám nespadá do definície konečného užívateľa výhod, avšak spoločným postupom alebo konaním v zhode s inou osobu toto kritérium spĺňa.

Sankcie hrozia jednak partnerovi verejného sektora, oprávnenej osobe a rovnako aj štatutárnemu orgán partnera verejného sektora (t.j. zapísanej firmy). Firma môže dostať pokutu do 1 000 000 eur. Jej štatutárovi hrozí pokuta do výšky 100 000 eur. Súd môže navyše v niektorých prípadoch rozhodnúť o výmaze partnera verejného sektora z registra. V takom prípade mu hrozí „diskvalifikácia“ – nemožnosť byť zapísaný po dobu 2 rokov. 

Nikto Vášmu advokátovi (oprávnenej osobe) nezabráni, aby Vás zakryl a ako skutočného vlastníka Vašej firmy zapísal niekoho iného. Ale zakrývanie je zakázané a hrozia z neho advokátovi pokuty.

Tieto dva zápisy nemajú nič spoločné. Náš štát má talent na robenie podnikania komplikovanejším. A preto vymyslel pre podnikateľov, ktorí podnikajú so štátom, hneď dva registre. Zápisom v registri ZHS podnikateľ preukazuje, že si riadne plní svoje povinnosti voči štátu. Zápisom v Registri partnerov verejného sektora zas preukazuje, kto za firmou v skutočnosti stojí. Sú prípady, kedy sa dá so štátom podnikať len s jedným z týchto zápisov. Avšak mnohokrát sa to nedá. Ostáva dúfať, že štát tieto dva registre niekedy spojí. Mimochodom: vieme Vám pomôcť aj so zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov. Ak máte záujem o viac informácií, kliknite TU. 

Mám záujem o zápis svojej firmy do RPVS alebo sa chcem dozvedieť viac.

Ozvite sa nám, radi Vám pomôžeme.

 

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


  Odoslaním formulára sa nezaväzujete k objednávke služieb.

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Napíšte nám

  Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU