Register partnerov verejného sektora (RPVS) – základné informácie

Register partnerov verejného sektora (RPVS) – základné informácie

Pre firmy, ktoré podnikajú so štátom ponúkame zápis do RPVS a služby oprávnenej osoby. 

Nikomu zrejme netreba pripomínať kauzy, v ktorých firmy z exotických krajín s nejasnou vlastníckou štruktúrou “vyťahovali” za pochybných okolností zo štátu veľké milióny. Aby štát opakovaniu takýchto situácií predišiel, prijal tzv. protischránkový zákon. Jeho podstatou je zriadenie registra, do ktorého sa musia zapísať skutoční vlastníci firiem obchodujúcich s verejným sektorom. Takýchto skutočných vlastníkov nazývame aj „koneční užívatelia výhod“. Vďaka tomuto registru by malo byť možné vystopovať konkrétne fyzické osoby, ku ktorým prúdia peniaze z verejných zdrojov.

Ako funguje Register partnerov verejného sektora?

RPVS je register, do ktorého sa zapisujú osoby, ktoré prijímajú z verejných zdrojov finančné prostriedky alebo nadobúdajú majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva. Rozhodujúcim kritériom pre zápis je hodnota plnenia zo zmluvy. V prípade jednorazového plnenia zákon stanovuje limit nad 100 000 eur. V prípade viacerých, čiastkových alebo opakujúcich sa plnení je limit nad 250 000 eur (všetko bez DPH). V prípade dvoch alebo viacerých zmlúv sa prijaté hodnoty plnenia nespočítavajú. Pokiaľ ide o opakujúce sa plnenie, hodnota plnenia sa sčítava počas celého dohodnutého trvania zmluvy. Ak má byť poskytnutá štátna pomoc na základe zmluvy, pri ktorej sa nedá určiť hodnota plnenia, prijímateľ štátnej pomoci je povinný sa zapísať do RPVS bez ohľadu na jej výšku.

Vykonanie zápisu môže uskutočniť len oprávnená osoba. Tou je napr. advokát (t. j. aj naša kancelária), notár, banka, daňový poradca. Oprávnená osoba musí sama nestranne zistiť, kto za firmou skutočne stojí a túto osobu musí zapísať. Ak máte o vykonanie zápisu do RPVS záujem, kliknite TU a odošlite potrebné informácie prostredníctvom formulára alebo nás kontaktujte prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na konci tejto stránky.

A ešte dôležité upozornenie! Zápis v RPVS nenahrádza povinnosť zápisu podnikateľa v Zozname hospodárskych subjektov (ZHS) – získanie statusu kvalifikovaného dodávateľa (o tom viac v sekcii FAQ). Ak máte záujem aj o zápis do ZHS, vieme Vám pomôcť aj s tým. A navyše, ak si u nás spolu so zápisom do RPVS objednáte aj zápis do ZHS, získate na zápis do ZHS zľavu 25 %. Pre viac informácií o zápise do ZHS, kliknite TU.

Mimochodom, vieme Vám pomôcť aj so zápisom do ZHS. A navyše, ak si u nás spolu so zápisom do RPVS objednáte aj zápis do ZHS získate na zápis do ZHS zľavu 25 %. Ak máte záujem o viac informácií o zápise do ZHS, kliknite TU.

Máte dodatočné otázky? Pozrite si odpovede na tie najčastejšie nižšie na tejto stránke. Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, kedykoľvek sa nám ozvite prostredníctvom chatovacieho okna, ktoré nájdete na stránke vpravo dole.

Do RPVS sa zapisujú osoby, ktoré obchodujú s verejným sektorom a ktorých príjmy z týchto obchodov presiahnu určitú hranicu. Teda osoby, ktoré:

 • prijímajú plnenia z verejných zdrojov alebo európskych fondov, a to buď vo forme finančných prostriedkov alebo majetku,
 • uzatvárajú s verejným obstarávateľom zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 • nadobúdajú pohľadávky od štátu,
 • sú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a majú so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodávajú inému partnerovi verejného sektora tovary alebo služby, nadobúdajú od neho majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, pričom vedia alebo musia vedieť, že poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok súvisí zo zmluvou, na základe ktorej bol partner verejného sektora, ktorému dodávajú tovary alebo služby zapísaný do registra partnerov verejného sektora. 

Doklady k zápisu vieme pripraviť najneskôr do najbližšieho pracovného dňa od zabezpečenia dokumentácie potrebnej k identifikácií konečného užívateľa výhod. Rýchlosť zápisu však záleží aj od partnera verejného sektora. Nakoľko k zápisu je potrebný podpis nami pripravenej dokumentácie partnerom verejného sektora. 

Prvým krokom je zabezpečenie dokladov k identifikácií konečného užívateľa výhod. Na ich základe pripravíme identifikačný dotazník a podpíšeme zmluvu o poskytovaní služieb oprávnenej osoby. Zabezpečí sa podpis dokumentov kompetentnými osobami (štatutár a konečný užívateľ výhod). Následne podáme návrh na zápis do registra. Súčasťou zápisu je takzvaný verifikačný dokument. V ňom vysvetlíme, ako sme určili skutočného vlastníka firmy. Tu preukazujeme, že sme pri zápise všetko riadne posúdili a preverili. Súd má 5 pracovných dní na vykonanie zápisu. Podľa našich skúseností je však zápis vykonaný takmer vždy skôr.

Partner verejného sektora musí byť v RPVS zapísaný aspoň po dobu trvania zmluvy. Pričom trvaním zmluvy sa podľa zákona rozumie doba, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky, nadobúda majetok alebo iné majetkové práva.

Po zápise do RPVS sa k 31.12. kalendárneho roka vykonáva overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. Overením identifikácie sa preveruje, či osoba, ktorá bola identifikovaná pri zápise ako konečný užívateľ výhod, ňou ešte stále je. Overenie identifikácie k 31.12. kalendárneho roka výslovne vyžaduje zákon. Overenie identifikácie sa vykonáva aj v iných prípadoch. Avšak overenie k 31.12. patrí medzi najbežnejšie. Nakoľko v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora za správnosť údajov zapísaných v RPVS zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba, akékoľvek zmeny údajov, ktoré sú v RPVS zapísané, je potrebné oznámiť oprávnenej osobe.

Áno, musíte. 

Najprv malý historický exkurz. Protsichránkový zákon bol prijatý a RPVS bol zavedený v roku 2017. Neskôr štát vymyslel, že by bolo dobré mať konečných užívateľov výhod u všetkých firiem. Nielen tých, ktoré obchodujú so štátom. A preto zmenil zákon o obchodnom registri a prikázal firmám, ktoré nie sú zapísané v registri RPVS, aby si aj oni zapísali svojich konečných užívateľov. Avšak len do obchodného registra. Na rozdiel od zápisu do RPVS si firmy do obchodného registra mohli zapísať konečných užívateľov sami. A správnosť zápisu sa nijako nekontroluje. Aký má zápis konečného užívateľa do obchodného registra význam? Žiadny. Ide o byrokratický nezmysel, ktorý len sťažuje firmám život. V ničom nepomáha a pretože je neverejný, nedá sa ani nejako odkontrolovať. Pri prevode firiem sa navyše jeho údaje často zabudnú aktualizovať. Bohužiaľ. Každopádne platí, že ak je firma zapísaná v RPVS, zápis konečných užívateľov do obchodného registra nepotrebuje.

Laicky povedané, je to osoba, u ktorej skutočne končia firemné peniaze.

Rečou právnika, konečným užívateľom výhode je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť. V prípade s.r.o. je to fyzická osoba, ktorá má aspoň 25 % priamy alebo nepriamy podiel na základom imaní, hlasovacích právach alebo na jej hospodárskom prospechu. 

V tomto prípade sa za konečného užívateľa výhod určí vrcholový manažment – štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Konečným užívateľom výhod je aj ten, kto sám nespadá do definície konečného užívateľa výhod, avšak spoločným postupom alebo konaním v zhode s inou osobu toto kritérium spĺňa.

Sankcie hrozia jednak partnerovi verejného sektora, oprávnenej osobe a rovnako aj štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora (t.j. zapísanej firmy). Firma môže dostať pokutu vo výške hospodárskeho prospechu alebo do 1 000 000 eur. Jej štatutárovi hrozí pokuta do výšky 100 000 eur. Súd môže navyše v niektorých prípadoch rozhodnúť o výmaze partnera verejného sektora z registra. V takom prípade mu hrozí „diskvalifikácia“ – nemožnosť byť zapísaný po dobu 2 rokov. 

Nikto vášmu advokátovi (oprávnenej osobe) nezabráni, aby vás zakryl a ako skutočného vlastníka vašej firmy zapísal niekoho iného. Ale zakrývanie je zakázané a hrozia z neho advokátovi pokuty.

Tieto dva zápisy nemajú nič spoločné. Náš štát má talent na robenie podnikania komplikovanejším. A preto vymyslel pre podnikateľov, ktorí podnikajú so štátom, hneď dva registre. Zápisom v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podnikateľ preukazuje, že si riadne plní svoje povinnosti voči štátu. Zápisom v RPVS zas preukazuje, kto za firmou v skutočnosti stojí. Sú prípady, kedy sa dá so štátom podnikať len s jedným z týchto zápisov. Avšak mnohokrát sa to nedá. Ostáva dúfať, že štát tieto dva registre niekedy spojí. Mimochodom, vieme Vám pomôcť aj so zápisom do ZHS. A navyše, ak si u nás spolu so zápisom do RPVS objednáte aj zápis do ZHS získate na zápis do ZHS zľavu 25 %. Ak máte záujem o viac informácií o zápise do ZHS, kliknite TU. 

Mám záujem o zápis svojej firmy do RPVS alebo sa chcem dozvedieť viac.

Ozvite sa nám, radi Vám pomôžeme.

 


  Spoločnosť s ručením obmedzenýmŽivnostníkIné (bližšie informácie uveďte vo formulári)

  Počet spoločníkov
  1 fyzická osoba2 fyzické osoby3 fyzické osoby


  Po odoslaní formulára vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku.

   

   

  Ak nestíhate, zavolajte nám na číslo:
  +421 917 904 665

  Alebo pošlite SMS v tvare: RPVS (vaše IČO)
  a my sa Vám ozveme najneskôr najbližší pracovný deň.

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Napíšte nám

  Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU