• Uvod
  • Novinky
  • Kto podlieha zápisu do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Kto podlieha zápisu do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Kedy je potrebné, aby bola spoločnosť zapísaná do registra partnerov verejného sektora (RPVS)? Nižšie Vám zhrnieme základné podmienky, ktoré ak spĺňate, je potrebné vykonať zápis. Rovnako, ak bola spoločnosť už zapísaná do registra konečných užívateľov výhod, je potrebné vykonať opätovný zápis aj do RPVS. Za partnera verejného sektora, teda spoločnosť podliehajúcu zápisu sa považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá napr.:

a) prijíma finančné prostriedky od štátu, a to konkrétne: zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc,

b) prijíma plnenie vo forme majetku, práv k majetku, ktorý majetok je štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne,

c) ktorá uzaviera zmluvu alebo rámcovú zmluvu alebo iný právny úkon, na základe ktorého prijímame finančné prostriedky ako je uvedené pod bodom a) jednorazovo nad 100 000 eur alebo nad 250 000 eur v úhrne počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Alebo prijímame majetok a pod. tak ako je uvedené pod písm. b) ktorého hodnota je v úhrne nad 100 000 eur,

d) na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu,

e) priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva tovary alebo služby osobám, ktoré spĺňajú podmienky bodu a) – c), nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia súvisia so zmluvou, na základe ktorej osoba, ktorej dodávame napr. tovar/služby prijíma finančné prostriedky podľa bodu a) – to znamená, že ak budeme subdodávatelia pre niekoho, kto sa podľa zákona považuje za partnera verejného sektora, musíme byť registrovaní v RPVS a

f) kto je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – to predkladáme, že sa nás netýka.

To znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba spĺňa vyššie uvedené podmienky, je potrebné ju zapísať najneskôr do 31.07.2017. Ak by sme tak neurobili, zmluvná strana – štát, môže od zmluvy odstúpiť, pričom, čo je horšie, môže byť udelená pokuta:

– spoločnosti vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý sme získali. Alebo, ak by nebolo možné zistiť, aký je náš prospech tak vo výške 10 000 eur – 1 000 000 eur
– štatutárnemu orgánu vo výške 10 000 eur – 100 000 eur.

Tiež máme skúsenosti, že sa zápis do registra partnerov vyžaduje aj v prípade, účasti na verejnom obstarávaní už teraz. Nevyplýva to zo zákona, no štát to už v drvivej väčšine vyžaduje.

V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU