• Uvod
  • Novinky
  • Nové povinnosti podnikateľov súvisiace s novelou zákona o dani z pridanej hodnoty a Obchodného zákonníka

Nové povinnosti podnikateľov súvisiace s novelou zákona o dani z pridanej hodnoty a Obchodného zákonníka

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Od 1. októbra 2012, pribudli podnikateľom v súvislosti s novelizáciou Zákona o dani z pridanej hodnoty a Obchodného zákonníka nové povinnosti.

K novele Zákona o dani z pridanej hodnoty
Novela zákona o DPH zavádza, napríklad nový inštitút, ktorým je zábezpeka na daň. Podstatou zábezpeky je zníženie miery rizika zneužitia systému DPH a to tak, že zložená zábezpeka sa použije na úhradu nedoplatku na dani, ktorý vznikol po zaregistrovaní zdaniteľnej osoby za platiteľa DPH. Správca dane, ktorým je príslušný daňový úrad, uloží povinnosť zložiť zábezpeku na daň v sume od 1 000 eur až do 500 000 eur na jeho účet, alebo v podobe bankovej záruky a to po dobu 12 mesiacov. Túto povinnosť ukladá po podaní žiadosti o registráciu pre daň v prípade, ak žiadateľ participuje alebo participoval ako konateľ alebo spoločník v spoločnosti, ktorá mala alebo má daňové nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, a to v čase registrácie pre daň alebo mu bola zrušená registrácia na DPH, ak neboli dôvody na registráciu, a síce ak platiteľ DPH v čase podania žiadosti nepodnikal, podľa ustanovenia § 3 zákona o DPH, alebo ak si opakovane v kalendárnom roku neplnil povinnosti (nepodanie daňového priznania, nezaplatenie vlastnej daňovej povinnosti, nie je zastihnuteľný na adrese sídla, v mieste podnikania, na adrese prevádzkarne alebo porušuje povinnosti pri daňovej kontrole). Proti rozhodnutiu o zložení zábezpeky sa možno odvolať, a to do ôsmich dní od doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok, čo znamená, že osoba, ktorej bola táto povinnosť uložená je povinná zložiť zábezpeku, najneskôr do dvadsiatich dní od doručenia rozhodnutia o jej uložení, bez ohľadu na podané odvolanie. V prípade, ak sa zložená zábezpeka nepoužije na úhradu nedoplatku na dani v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov, daňový úrad ju vráti do 30 dní odo dňa, keď uplynulo týchto 12 mesiacov.

Podmienky pre oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie je po novom, potrebné preukázať kópiou faktúry, dokladom o odoslaní tovaru, zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar, dokladom o platbe za prepravu tovaru a potvrdením o prijatí tovaru. Ak prepravu vykonáva dodávateľ alebo odberateľ, oslobodenie musí obsahovať identifikačné údaje odberateľa, množstvo a druh tovaru, dátum a miesto prevzatia tovaru, resp. skončenia prepravy spolu s identifikačnými údajmi vodiča a použitého dopravného prostriedku.

Pri oslobodení od dane pri dovoze tovaru z tretích štátov môže colný úrad žiadať zabezpečenie dane, a to pred prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh. Colný úrad rozhodnutím určuje výšku a lehotu zloženia zabezpečenia dane, ktoré sa skladá buď na účet tohto colného úradu alebo formou bankovej záruky. Proti tomuto rozhodnutiu colného úradu nie je možné podať odvolanie. Aby colný úrad uvoľnil uvedené zabezpečenie dane, je potrebné preukázať, že preprava tovaru sa skončila v inom členskom štáte EÚ, a to dokladom o prevzatí tovaru príjemcom v inom členskom štáte EÚ. Doklad musí obsahovať identifikačné údaje odberateľa, množstvo a druh tovaru, adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte EÚ, resp. skončenia prepravy, identifikačné údaje osoby, ktorá daný tovar prevzala napísané paličkovým písmom spolu s podpisom a evidenčné číslo dopravného prostriedku, ktorým sa preprava tovaru uskutočnila. Doklad o prevzatí tovaru príjemcom v inom členskom štáte sa musí predložiť colnému úradu do 60 dní od prepustenia tovaru do colného režimu voľný obeh, inak colný úrad vyrubí daň, na úhradu ktorej sa použije práve zložené zabezpečenie dane.

Povinnosť platiť daň sa presúva z dodávateľa na príjemcu plnenia (ide o tzv. tuzemské samozdanenie), ktorý má postavenie platiteľa DPH, a to pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku, pri prevode emisných kvót skleníkových plynov v tuzemsku, pri dodaní nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH ako aj v prípade nehnuteľnosti v rámci exekučného, konkurzného a daňovo exekučného konania. Prenos povinnosti platiť daň sa presúva na kupujúceho aj pri výkone záložného a zabezpečovacieho prevodu práva, ak tento spočíva v prevode vlastníckeho práva.

Daň uvedenú na faktúre, ktorú dodávateľ v lehote splatnosti neuhradí, má povinnosť uhradiť platiteľ DPH, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku. Ide o tzv. ručiteľa z predchádzajúceho stupňa za daň, ktorá je uvedená na faktúre. Podmienkou pre vznik ručenia je, že platiteľ DPH v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo mohol, že táto daň nebude zaplatená. Za dostatočný dôvod možno považovať to, že suma na faktúre je bezdôvodne neprimerane vysoká alebo nízka oproti trhovej cene, napriek zverejneniu skutočnosti na portáli Finančnej správy, že u dodávateľa nastali dôvody na zrušenie (opakovane v kalendárnom roku nepodá daňové priznanie, nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, nie je zastihnuteľný na adrese sídla, v mieste podnikania, na adrese prevádzkarne alebo porušuje povinnosti pri daňovej kontrole) pokračuje v uskutočňovaní zdaniteľných obchodov s takýmto dodávateľom alebo z dôvodu existencie personálneho prepojenia medzi dodávateľom a platiteľom DPH. Daňový úrad, ktorý je miestne príslušný dodávateľovi, rozhodnutím uloží ručiteľovi povinnosť uhradiť nezaplatenú daň. Túto daň je ručiteľ povinný zaplatiť do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. V tej istej lehote je možné podať voči tomuto rozhodnutiu odvolanie, ktoré však nemá odkladný účinok.

Zavádza sa povinnosť viesť záznamy o každom ojazdenom motorovom vozidle kúpenom v inom členskom štáte EÚ od osoby identifikovanej pre DPH v tomto inom členskom štáte a to za účelom jeho ďalšieho predaja. Tieto záznamy musia obsahovať identifikačné údaje predávajúceho, cenu, VIN číslo, počet najazdených kilometrov, dátum prvého uvedenia vozidla do prevádzky, dátum vyhotovenia faktúry a dátum nadobudnutia vozidla, predávajúci musí uviesť, či vozidlo bolo dodané s oslobodením od dane alebo uplatnil osobitnú úpravu uplatňovania dane pri predaji použitého vozidla. V lehote určenej na podanie daňového priznania musí platiteľ DPH doručiť uvedené záznamy. Ak tak neurobí alebo uvedie nepravdivé informácie, daňový úrad mu uloží pokutu až do výšky 10 000 eur s prihliadnutím na závažnosť porušenia povinnosti.

Všeobecným zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Ak sa platiteľ DPH rozhodne, zdaňovacím obdobím môže byť aj kalendárny štvrťrok, pričom však musí uplynúť viac ako 12 mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom DPH, a za predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur. Zmenu zdaňovacieho obdobia musí oznámiť daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre zmenu zdaňovacieho obdobia. Táto zmena môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky pre zmenu zdaňovacieho obdobia. Ak platiteľ DPH presiahne obrat 100 000 eur od nasledujúceho mesiaca je opätovne jeho zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac. Prechodné ustanovenia novely stanovujú, že platiteľ DPH, ktorého zdaňovacím obdobím bol k 30. septembru 2012 kalendárny štvrťrok môže pokračovať v tomto zdaňovacom období, najviac však do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestane plniť podmienky stanovené zákonom.

K novele Obchodného zákonníka
Od 1. októbra 2012 nemôže založiť spoločnosť s ručením obmedzeným fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má daňový nedoplatok.

Novelou Obchodného zákonníka sa zavádza legálna definícia pojmu väčšinový obchodný podiel, ktorým je obchodný podiel, s ktorým sa podľa spoločenskej zmluvy spája aspoň polovica všetkých hlasov spoločníka alebo vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov. Ak ide o prevod väčšinového podielu, návrh na zápis zmeny spoločníka do obchodného registra musí byť doložený súhlasom správcu dane, tak o osobe spoločníka ako aj o osobe nadobúdateľa. To neplatí pri prevode obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie v dôsledku zániku účasti spoločníka v spoločnosti ako aj v prípade nadobudnutia vlastného obchodného podielu spoločnosťou alebo ak je spoločníkom alebo nadobúdateľom obchodného podielu zahraničná osoba. Ak sa teda prevádza obchodný podiel pri ktorom sa obligatórne nevyžaduje súhlas správcu dane, doloží sa návrh na zápis zmeny v obchodnom registri písomným čestným vyhlásením spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemajú povinnosť vyžiadať si súhlas správcu dane. Správca dane, ktorým je daňový úrad vydá písomný súhlas do troch pracovných dní od podania žiadosti o udelenie súhlasu správcu dane. Súhlas nevydá v prípade, ak má spoločník alebo nadobúdateľ nedoplatok v úhrne za všetky dane vyšší ako 170 eur. Účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú na rozdiel od prevodu obchodného podielu až zápisom do obchodného registra.

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU