Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Dňa 01.01.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Zákon upravuje podmienky, za akých je zakázané uskutočniť platbu v hotovosti.

Platbou v hotovosti je podľa zákona, odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti, v akejkoľvek mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.

Podľa zákona sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje sumu 5 000 eur, okrem prípadu, ak ide o platbu medzi fyzickými osobami, ktoré nie sú podnikateľmi, medzi ktorými je zakázaná platba v hotovosti, ak prevyšuje sumu 15 000 eur. Tento zákaz platieb v hotovosti za vyššie uvedených podmienok sa vzťahuje aj na platby uskutočňované v zahraničí, v prípade, ak táto platba súvisí s plnením v Slovenskej republike a odovzdávajúci alebo príjemca majú na Slovensku trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, miesto podnikania, v prípade právnických osôb, sídlo alebo prevádzkareň.

Hodnota platby v hotovosti, teda celková výška sumy, ktorá má byť zaplatená sa pri platbe, ktorá je rozdelená do niekoľkých samostatných platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu, napr. z jednej zmluvy, určuje ako súčet všetkých týchto samostatných platieb. Ide teda o prípady, keď je platba rozdelená do niekoľkých záloh. V praxi to znamená, že ak máme kúpnu zmluvu, v ktorej bola kúpna cena dohodnutá vyššia ako 5 000 eur, resp. 15 000 eur, ale úhrada bola dohodnutá vo viacerých samostatných platbách, jednotlivo neprevyšujúcich sumu 5 000 eur, resp. 15 000 eur, tieto treba napriek tomu uhradiť len prevodom z účtu, keďže celková suma za tovar z danej jednej kúpnej zmluvy prevyšuje limit pre možnosť platby v hotovosti. Podľa dôvodovej správy k zákonu o obmedzení platieb v hotovosti však medzi takéto platby nepatrí, napr. opakovaný nákup stavebnín medzi rovnakým kupujúcim a predávajúcim alebo opakujúce sa obchody, kedy je však každý obchodný vzťah uzatvorený a platný osobitne.

Zákon stanovuje aj sankcie v podobe pokút za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Priestupku, resp. správneho deliktu sa dopustí ten, kto, či už ako odovzdávajúci odovzdá, alebo ako príjemca prijme, platbu v hotovosti v sume vyššej ako 5 000 eur, resp. 15 000 eur. Daňový alebo colný úrad uloží pokutu až do výšky 10 000 eur, ak neuskutočnia fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, medzi sebou platbu prevodom z účtu, ak ide o platbu vyššiu ako 15 000 eur. Ak podnikateľ poruší zákaz platby v hotovosti (zaplatí v hotovosti viac ako 5 000 eur), daňový alebo colný úrad mu môže uložiť pokutu až do výšky 150 000 eur.

Zákon stanovuje aj výnimky, na ktoré sa nevzťahuje uvedené obmedzenie platby v hotovosti, napr. v prípade poskytovania platobných a poštových služieb, poštového platobného styku, pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti, pri spracúvaní a preprave bankoviek a mincí, pri správe daní, v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov, v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie, v súvislosti so súdnym konaním, atď.

V prípade ak ide o platbu v hotovosti dohodnutú pred 01.01.2013 v sume vyššej ako 5 000 eur, resp. 15 000 eur, tú je možné v hotovosti uskutočniť až do 31.03.2013.

Značky: ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU