Novela autorského zákona

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Vláda Slovenskej republiky dňa 03.04.2013 schválila novelu zákona č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „zákon“), ktorou sa do nášho právneho poriadku transponuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011. Účinnosťou novely, ktorá je naplánovaná na 1. novembra 2013, dôjde k výrazným zmenám v právnej úprave autorských diel.

Medzi autorské diela, ktoré budú podliehať autorskoprávnej ochrane sa zaradia aj noviny, ktoré sa v systematike zákona začlenia pod súborné diela. Obsahom novín, totiž môžu byť tak diela chránené autorským právom, ako aj predmety, ktoré autorskoprávnu ochranu nepožívajú, ale spôsob ich výberu alebo usporiadanie sa môže považovať za výsledok duševnej tvorivej činnosti.

Novela prináša zmenu aj v právnej úprave trvania práv výkonného umelca, ktoré v prípade, ak dôjde k zaznamenaniu umeleckého výkonu na zvukový záznam, trvajú 70 rokov od vydania alebo od prvého verejného prenosu takto vyhotoveného umeleckého výkonu výkonného umelca. Táto zmena je prostriedkom zabezpečenia lepšej ochrany práv výkonných umelcov, nakoľko často dochádza k nevhodnému použitiu ich umeleckých výkonov. V nadväznosti na toto predĺženie lehoty ochrany sa do zákona zavedie aj nové právo výkonného umelca, a to právo na dodatočnú odmenu.

Najdôležitejší význam novely zákona, však spočíva v úprave licenčných zmlúv. Aplikácia doterajších ustanovení sa v praxi ukázala ako veľmi problematická, a to predovšetkým kvôli jej obligatórnej písomnej forme. V súčasnej dobe dochádza čoraz viac k uzatváraniu licenčných zmlúv v digitálnej sfére, čo však kvôli povinnej písomnej forme nebolo možné. Novela síce odstraňuje písomnú formu licenčných zmlúv, no táto však bude aj naďalej obligatórna pre výhradné licencie, hromadné či kolektívne licenčné zmluvy. Zákon tiež bude obsahovať nové ustanovenie – § 49a, ktorým sa teda umožní uzatváranie licenčných zmlúv aj v online prostredí, tzv. verejné licencie. Ich podstatou bude, že autor bude môcť udelenie licencie ponúknuť právnym úkonom smerujúcim voči neurčitým osobám. Verejná licencia bude môcť byť udelená ako nevýhradná a bezodplatná, a k jej uzavretiu dôjde v okamihu, keď z konania nadobúdateľa je možné vyvodiť, že s podmienkami licencie súhlasí. Novela teda okrem najčastejšie sa vyskytujúcich verejných licencií, akými sú Creative Commons, EUPL (verejná licencia Európskej únie), GNU GPL (všeobecná verejná licencia), prináša viacero špecifických spôsobov uzatvárania licenčných zmlúv, napr.: shrink-wrap, click-wrap alebo browse-wrap licencie. V dôsledku tohto významného posunu v legislatíve týkajúcej sa duševného vlastníctva, už aj diela podliehajúce slovenskému Autorskému zákonu budú môcť byť licencované pod Creative Commons.

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU