Novela Trestného zákona

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Uvedenou novelou totiž došlo k zníženiu trestnej sadzby osobám, ktoré sa v zmysle ust. § 172 Trestného zákona považujú za dílerov drog, pričom toto zníženie sa týka nielen ľahkých, ale aj tvrdých drog. Už zo samotnej dôvodovej správy k tejto novele vyplýva, že takáto zmena v právnej úprave spôsobí nárast v počte spáchaných trestných činov, nakoľko trest, ktorý v prípade ich spáchania páchateľom hrozí, je miernejší.

Novela sa dotkne aj ďalších ustanovení Trestného zákona. Odo dňa účinnosti novely má súd možnosť uložiť trest zákazu činnosti na doživotie páchateľom, ktorí sa dopustili trestného činu obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, trestných činov výroby, rozširovania, prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení, za podmienky, že takýto trestný čin bol spáchaný na dieťati. V súvislosti s tým a v dôsledku požiadaviek vyplývajúcich z Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, prináša novela aj zmenu v definícii dieťaťa. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa osoba, ktorá nadobudla plnoletosť pred dovŕšením 18 veku života, nepovažovala už v zmysle Trestného zákona za dieťa. Novela však poskytuje ochranu aj týmto osobám, a teda dieťaťom sa rozumie osoba až kým nedovŕši 18 vek života, bez ohľadu na okamih dosiahnutia plnoletosti.

Novelizovaný Trestný zákon vo svojich ustanoveniach reaguje taktiež na technický pokrok. Ako príklad možno uviesť trebárs rozšírenie skutkovej podstaty trestného činu sexuálneho zneužívania, rozšírenie definície detskej pornografie a zavedenie nového pojmu, ktorým je detské pornografické predstavenie. Jeho podstata spočíva v tom, že ide o živé predstavenie určené publiku za využitia infomačno – technických prostriedkov, v ktorom je do skutočného alebo predstieraného sexuálneho konania je zapojené dieťa, alebo sú v takomto predstavení obnažované časti tela dieťaťa smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby.

Celé znenie novely spolu s jej dôvodovou správou, je možné nájsť na stránke Národnej Rady Slovenskej Republiky.

Značky: ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU