• Uvod
  • Novinky
  • Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Ste zapísaní v registri partnerov verejného sektora?

Pozor, blíži sa koniec roka a s tým aj overenie identifikácie konečných užívateľov výhod. Toto overenie je možné vykonať až po novom roku. Na základe septembrovej novely zákona o registri partnerov verejného sektora, musí byť táto povinnosť splnená najneskôr do 28. februára. Nemusíte sa však báť, na overení identifikácie konečných užívateľov už začíname naplno pracovať a všetkým našim klientom sa čoskoro ozveme s presnými inštrukciami.

Novela zákona o RPVS však priniesla aj ďalšie zmeny

Ich účelom je odstrániť nedostatky, ktoré sa od zavedenia registra partnerov verejného sektora v praxi vyskytli. Za partnera verejného sektora sa po novom nepovažuje napr. subjekt verejnej správy, verejný podnik a pozemkové spoločenstvá. Zmena sa dotkla aj overenia identifikácie konečných užívateľov výhod. Oprávnená osoba môže vykonať overenie identifikácie kedykoľvek. Teda aj nad rámec overenia identifikácie podľa § 11 ods. 2 zákona o RPVS.

Významnou novinkou je aj zúženie okruhu osôb, ktoré sa považujú za vrcholový manažment. Táto zmena súvisí s novelou zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Za vrcholový manažment sa považuje už len štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Prokuristu a vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, už nemožno považovať za vrcholový manažment partnera verejného sektora. Rovnako bola zavedená solidárna zodpovednosť členov štatutárneho orgánu. V prípade, ak bude štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora uložená pokuta, zodpovedajú členovia štatutárneho orgánu za jej zaplatenie spoločne a nerozdielne.

Novým inštitútom je hodnota plnenia zo zmluvy a spôsob jej určenia. V predchádzajúcej právnej úprave tieto inštitúty chýbali. Preto v praxi nastával problém pri posudzovaní toho, či je splnený limit 250 000 eur pri opakujúcich sa plneniach. Novelizované znenie zákona obsahuje v § 2 ods. 4 zákona o RPVS postup, na základe ktorého možno hodnotu plnenia zo zmluvy určiť. Kalendárny rok už nie je rozhodujúcim kritériom pre určenie toho, či subjekt prekročil limit 250 000 eur pri opakujúcom sa plnení. Po novom platí, že sa táto suma počíta počas celého trvania zmluvy v úhrne. Aj toto pravidlo však obsahuje výnimky (napríklad pri zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti). Hodnota plnenia sa počíta bez DPH. V prípade viacerých zmlúv sa prijaté plnenia nesčítavajú.

Nakoniec uvádzame zmenu, ktorá sa týka výmazu partnera verejného sektora z registra. Ak súd vykoná výmaz partnera verejného sektora z úradnej povinnosti, ten nemôže byť do registra zapísaný počas obdobia dvoch rokov od jeho výmazu.

Značky: , , , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU