• Uvod
 • Novinky
 • Už sa to začalo! Podnikatelia, od 12. mája 2020 môžete požiadať súd o dočasnú ochranu pred veriteľmi

Už sa to začalo! Podnikatelia, od 12. mája 2020 môžete požiadať súd o dočasnú ochranu pred veriteľmi

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Ak ste sa  v dôsledku šírenia vírusu COVID-19 dostali do existenčných problémov a nestíhate splácať úvery a platiť faktúry, čítajte ďalej.

Táto pomoc štátu je tu práve pre vás. Prostredníctvom dočasnej ochrany podnikateľov, nateraz účinnej do 1.10.2020 (prípadne do konca roka 2020) vás štát ochráni pred veriteľmi či exekúciami. Je však z vašej strany potrebné byť aktívny a podať žiadosť o zápis vašej firmy pod dočasnú ochranu na súd.

V čom Vám dočasná ochrana pomôže?
 1. Konanie o návrhu veriteľa podanom po 12.03.2020 sa prerušuje, vďaka dočasnej ochrane vám teda nehrozí konkurz na návrh veriteľov. Táto situácia mohla nastať, ak ste nesplnili záväzky voči svojim veriteľom (napr. ak ste neuhradili faktúru a ste v omeškaní viac ako 30 dní), môžu veritelia podať na vás návrh na konkurz. Vďaka dočasnej ochrane sa však takéto konanie prerušuje.
 2. Obdobná situácia môže nastať v prípade, že ak je vaša spoločnosť v predĺžení. Teda, máte viac ako jedného veriteľa a hodnota vašich záväzkov presahuje hodnotu vášho majetku. V tom prípade ste povinný (pod hrozbou sankcie) podať dlžnícky návrh na vyhlásenie konkurzu. Dočasná ochrana však umožňuje, že takýto návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok podať nemusíte. A celkom beztrestne, bez hrozby sankcie.
 3. Trápia vás exekučné konania začaté po 12.03.2020? Aj tieto sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušujú. Zabránite tak nárastu dlhu a šetríte peniaze, ktoré môžete investovať do zabezpečenia chodu vašej spoločnosti.
 4. Nie je možný ani výkon záložného práva. Výkon záložného práva, vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku, bude zakázaný. Ak bola dočasná ochrana poskytnutá počas plynutia lehoty, po uplynutí ktorej možno takéto záložné právo vykonať, účinky oznámenia o začatí výkonu záložného práva nastávajú zánikom dočasnej ochrany.
 5. Započítanie pohľadávok sa po novom upravuje tiež. Ak vám ako podnikateľovi v dočasnej ochrane vznikla v tomto čase pohľadávka, nebude voči nej možné započítať pohľadávku vášho veriteľa (teda váš dlh), ktorá vznikla pred udelením dočasnej ochrany, ak patrí alebo patrila osobe vám spriaznenej.
 6. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy pre neuhradenie faktúry nie je možné. Po poskytnutí dočasnej ochrany nemôže druhá zmluvná strana vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo v čase od 12. marca 2020 do účinnosti zákona. Pozor však, to neplatí, ak by druhá zmluvná strana bezprostredne ohrozila prevádzkovanie svojho podniku.
 7. Podnikateľovi pod dočasnou ochranou neplynú premlčacie lehoty. Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú.
Veritelia nezúfajte!

Počas doby dočasnej ochrany vašich dlžníkov vám lehoty na uplatnenie vašich práv neplynú. Ak by teda dočasná ochrana trvala od 12. marca 2020, ku ktorému vám zostával týždeň do premlčania vášho práva, premlčalo by sa až o týždeň po skončení dočasnej ochrany vášho dlžníka. Ak by teda ochrana skončila 1. októbra 2020, vaše právo by bolo premlčané až uplynutím 8. októbra 2020.

 1. Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb. Najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku.
 2. Záväzky súvisiace so zachovaním prevádzky podniku je možné uhrádzať prednostne. A teda môže uhradiť „nový dlh“ pred „starším dlhom“. Jednoducho povedané, máte povolené uprednostniť napr. platby za energie, aby mohla firma ďalej byť v prevádzke. Z pohľadu zachovania prevádzky firmy je to dôležitejšia platba ako úhrada napr. za účtovné, právne služby či marketing.
 3. Počas dočasnej ochrany je podporené aj financovanie podnikateľa, ktorého postihla korona kríza. Ak Vám bude poskytnutý úver alebo iné financie, určené na zachovanie chodu prevádzky či podniku (napríklad obchodnej spoločnosti poskytne pôžičku jej štatutárny orgán), nebude podliehať pravidlám, podľa ktorých sa takýto záväzok uhrádza ako podriadený.

Poskytnutie dočasnej ochrany sa zverejňuje v Obchodnom vestníku a jej účinky nastanú deň nasledujúci po dni zverejnenia.

Dočasná ochrana má slúžiť na ochranu tých podnikateľov, ktorých problémy sú spojené práve s pandémiou a vírusom COVID19. Preto na splnenie podmienky zápisu Vašej firmy pod dočasnú ochranu musíte spĺňať len niekoľko formálnych predpokladov.

O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať:
 • podnikateľ (fyzická aj právnická osoba),
 • so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
 • ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12.03.2020 a
 • k 12.03.2020 nebol v úpadku.

Aj keď podmienky poskytnutia dočasnej ochrany môžu vyzerať formálne pomerne jednoduché, je dôležité sa pred podaním žiadosti zamyslieť a naozaj si byť istý, že všetky podmienky spĺňate. V budúcnosti vás môže dobehnúť. V prípade, že sa neskôr zistí, že podmienky nespĺňate, súd vám môže už poskytnutú dočasnú ochranu zrušiť. A je tu aj riziko trestnoprávnej zodpovednosti.

Ak potrebujete pomôcť, zhodnotiť riziká, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám s tým pomôžeme.

Značky: , , , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU