• Uvod
  • Novinky
  • Súdny poplatok už aj za odvolanie a dovolanie voči procesnému, tzv. nemeritórnemu rozhodnutiu

Súdny poplatok už aj za odvolanie a dovolanie voči procesnému, tzv. nemeritórnemu rozhodnutiu

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Národná rada Slovenskej republiky prijala ešte pred Vianocami zákon, ktorým sa novelizovali niektoré zákony, okrem iného aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Od 1. januára je zmenené ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, do ktorého sa na konci pripája táto veta: „Ak tento zákon neustanovuje inak, je poplatok za odvolanie päť eur a poplatok za dovolanie desať eur.“

Právna teória rozlišuje dva základné typy rozhodnutí, a to rozhodnutia nemeritórne, ktorých sa dotýka spomínaná zmena zákona a druhým typom sú rozhodnutia meritórne alebo tzv. rozhodnutia vo veci samej.

Aký je rozdiel medzi týmito dvoma typmi rozhodnutí? Procesné, nemeritórne rozhodnutia sú rozhodnutiami, ktoré majú len procesnú povahu, nevytvárajú prekážku právoplatne rozhodnutej veci a nie sú teda rozhodnutiami vo veci samej. Typickým príkladom takýchto rozhodnutí je napríklad uznesenie o prerušení konania, uznesenie o zastavení konania alebo uznesenie o odmietnutí podania. V prípade podania odvolania voči takýmto rozhodnutiam ešte pred 1. januárom 2016 sa súdny poplatok neplatil. Po 1. januári 2016 sa zmenou zákona zaviedla povinnosť zaplatiť súdny poplatok pri podaní odvolania aj voči procesným rozhodnutiam, pričom v takomto prípade zavádza zákon tzv. fixnú výšku poplatku. Výška súdneho poplatku je však odlišná v prípade podania odvolania (5 eur) a iná je v prípade podania dovolania (10 eur). Stále však zostáva nezmenené ustanovenie o oslobodení od súdnych poplatkov či už podľa zákona o súdnych poplatkoch alebo podľa občianskeho súdneho poriadku, konkrétne podľa § 138 (oslobodenie od súdneho poplatku v prípade podania návrhu na takéto oslobodenie, ak to pomery účastníka odôvodňujú). V takomto prípade sa tento súdny poplatok neplatí, oslobodenie od súdnych poplatkov sa vzťahuje na celé konanie.

V prípade podania odvolania voči rozhodnutiu vo veci samej ostáva výška súdneho poplatku nezmenená, súdny poplatok sa platí podľa rovnakej sadzby ako pri návrhu na začatie konania. Súdne poplatky sú stanovené v sadzobníku buď percentom zo základu poplatku (ak účastník konania podáva odvolanie v právnej veci zaplatenia určitej sumy) alebo sú stanovené pevnou sumou (ak účastník konania podáva odvolanie v konaní, keď sa predmet konania nedá oceniť, napríklad v konaní o rozvod a ďalšie).

Cieľom tejto novely bolo síce zakotvenie minimálnej sadzby súdneho poplatku v prípade akéhokoľvek odvolania alebo dovolania. Otázka je, či zavedenie takéhoto poplatku bolo naozaj potrebné. Odpoveď určte nie je jednoznačná, avšak treba sa pozrieť na túto situáciu jednak z pohľadu osôb, pre ktorých podanie aj takéhoto odvolania znamená prácu naviac a súdny poplatok môže aspoň sčasti pokryť náklady súdu, no iný pohľad má určite odvolateľ, ktorý takýto poplatok môže považovať za ďalší zbytočný výdavok.

V skratke:
Národná rada Slovenskej republiky schválila v decembri 2015 okrem iného aj zmenu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Touto zmenou sa zavádza nová povinnosť, a to platenie súdneho poplatku za podanie odvolania alebo dovolania aj proti procesnému rozhodnutiu. Typickým príkladom takéhoto rozhodnutia je napríklad uznesenie o prerušení konania alebo uznesenie o zastavení konania. Výška súdneho poplatku je za odvolanie 5 eur a za dovolanie 10 eur, účastník, ktorý je však od súdnych poplatkov oslobodený, takýto poplatok neplatí. Výška poplatku v prípade podania odvolania alebo dovolania voči rozhodnutiu vo veci samej zostáva nezmenená.
To, či bola takáto zmena bola naozaj potrebná, necháme na uvážení čitateľa, ktorý však takýto poplatok môže považovať za svoj ďalší zbytočný výdavok.

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU