blog


Novela zákona o nelegálnej práci. Ako sa vyhnúť problémom?
Dňa 18. júna nadobudla účinnosť novela zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Radi by sme Vás preto upozornili na jednu závažnú zmenu, ktorú novela prináša. Čo hrozí? Nové znenie zákona podnikateľom (ako objednávateľom) zakazuje prijať prácu alebo službu od dodávateľa, ktorý na ňu využíva nelegálne zamestnávané osoby. A ak objednávateľ [...]
Pôžička svojej firme? Pozor!
Je bežné, že podnikatelia svojim firmám v zlých časoch požičajú peniaze. Keď sa neskôr situácia zlepší, vezmú si ich späť. Od 1. januára 2016 je však pri takomto postupe potrebná opatrnosť. A to predovšetkým vtedy, keď je spoločnosť v kríze. Čo je kríza? Pojem kríza je novinkou. Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku [...]
Súdny poplatok už aj za odvolanie a dovolanie voči procesnému, tzv. nemeritórnemu rozhodnutiu
Národná rada Slovenskej republiky prijala ešte pred Vianocami zákon, ktorým sa novelizovali niektoré zákony, okrem iného aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Od 1. januára je zmenené ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, do ktorého sa na konci pripája táto veta: „Ak tento [...]
Záväzné a praktické – nová elektronická Zbierka zákonov
Dostať sa k záväznému zneniu určitého právneho predpisu bolo do konca roku 2015 dosť zložité. Jediným právne záväzným zdrojom boli jednotlivé čiastky uverejňované v listinnej Zbierke zákonov. Všetky znenia právnych predpisov, ktoré boli na internete alebo boli vydané knižne, boli nezáväzné. Ak by obsahovali chyby, čo nebolo zriedkavé, máte smolu. Nedávno prišla pozitívna zmena. Záväzným [...]
Pri hotovostných platbách nám stále hrozia vysoké pokuty
Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti nie je vôbec nový. Stále však dochádza k jeho častému porušovaniu. Pritom sa tak deje najčastejšie nevedome. Preto sme v pár bodoch spracovali stručné zásady, ktoré nám pomôžu vyhnúť sa problémom. Tu sú: 1. V hotovosti nesmie nik uskutočniť platbu vyššiu, ako 15 000 eur. [...]
Zmenka – ako sa brániť a neprichádzať o peniaze
V nefungujúcom systéme platia nekonvenčné zbrane. Zlá vymožiteľnosť práva na slovenských súdoch je fakt. Veritelia, ktorí uplatňujú svoje peňažné pohľadávky o tom vedia svoje. Pomalé súdne konania, obštrukcie a často nepredvídateľný výsledok. Zmena v systéme je, zdá sa, v nedohľadne. Ostáva posledná možnosť. Spôsob boja treba prispôsobiť nefunkčnému systému. Samozrejme v súlade so zákonom. Jedným [...]
Nové pravidlá dedenia s medzinárodným prvkom v rámci EÚ
Od 17.08.2015 sa v členských štátoch EÚ (s výnimkou Dánska, Veľkej Británie a Írska) uplatňuje nová právna úprava dedenia s cudzím prvkom. Dňa 4.júla 2012 Európsky parlament a Rada Európskej Únie v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijali Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (ďalej [...]
Významná novela Obchodného zákonníka
Zákonom č. 87/2015 Z. z. bol novelizovaný Obchodný zákonník. Novela bude účinnosť nadobúdať postupne. Prvé zmeny nadobudli účinnosť 29.04.2015, ďalšie 01.07.2015. Posledné ustanovenia tejto novely nadobudnú účinnosť 01.01.2016. Niektorým zo zmien sa budeme venovať v tomto článku. Jednou z prvých významných zmien je vyslovený zákaz vrátenia vkladov spoločníkom s. r. o., členom družstva a komanditistom [...]
Zmeny v úprave dočasného pridelenia zamestnancov
Novela sa dotkla najmä ustanovení pojednávajúcich o inštitúte dočasného pridelenia zamestnancov, pričom ňou zákonodarca značne sprísnil podmienky pre agentúrne zamestnávanie. Predmetná novela sa odzrkadlila hneď v prvej časti Zákonníka práce, kde v § 40 doplnila výklad pojmov o ods. 10, v ktorom definuje pojem užívateľský zamestnávateľ. Po platnosti novely pod týmto pojmom Zákonník práce rozumie [...]
Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
Účelom zákona je vytvoriť osobitný druh mimosúdneho riešenia sporov blízky rozhodcovskému konaniu, ktorý umožní riešiť spotrebiteľské spory pri zachovaní zvýšenej ochrany práv spotrebiteľa. Zároveň má spotrebiteľské rozhodcovské konanie pomôcť pri zlepšení situácie s prieťahmi v súdnom konaní. V zmysle dôvodovej správy k tomuto zákonu, potreba samostatnej právnej úpravy spotrebiteľského rozhodcovského konania vyplynula aj zo súčasného [...]
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU