blog


Autor Archív

Nový protischránkový zákon – kto sa ho má báť?
Zákon je už účinný 1. februára nadobudol účinnosť tzv. protischránkový zákon. Od zákona štát očakáva zlepšenie kontroly vynakladania verejných prostriedkov a najmä odhalenie skrytých vlastníkov spoločností obchodujúcich s verejným sektorom. Nový register partnerov verejného sektora Deklarovaný cieľ má byť dosiahnutý zriadením tzv. registra partnerov verejného sektora. Ide o register osôb, ktoré od verejného sektora prijímajú [...]
Štatutárny orgán a elektronická schránka
Od 01.01.2017 budú všetkým spoločnostiam aktivované elektronické schránky na doručovanie rozhodnutí rôznych štátnych orgánov. Oprávnenie na prvý vstup do elektronickej schránky spoločnosti majú len štatutári. Na to, aby do nej mohli vstúpiť, musia mať občiansky preukaz s aktivovaným elektronický čipom. Je potrebné na to myslieť už teraz. Každý to bude riešiť na poslednú chvíľu a [...]
Peňažné nároky bude možné uplatňovať aj elektronicky
Ministerstvo spravodlivosti pripravuje nový zákon – zákon o upomínacom konaní. Cieľom nového zákona je prostredníctvom elektronického konania zefektívniť vymáhanie peňažných pohľadávok a odbremeniť všeobecné súdy od vydávania platobných rozkazov. Najvýraznejším pozitívom prezentovaným v rôznych médiách je zníženie súdneho poplatku o 50 % z jeho bežnej hodnoty. Jediným súdom, ktorý bude oprávnený na elektronické konanie bude [...]
Novela zákona o nelegálnej práci. Ako sa vyhnúť problémom?
Dňa 18. júna nadobudla účinnosť novela zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Radi by sme Vás preto upozornili na jednu závažnú zmenu, ktorú novela prináša. Čo hrozí? Nové znenie zákona podnikateľom (ako objednávateľom) zakazuje prijať prácu alebo službu od dodávateľa, ktorý na ňu využíva nelegálne zamestnávané osoby. A ak objednávateľ [...]
Pôžička svojej firme? Pozor!
Je bežné, že podnikatelia svojim firmám v zlých časoch požičajú peniaze. Keď sa neskôr situácia zlepší, vezmú si ich späť. Od 1. januára 2016 je však pri takomto postupe potrebná opatrnosť. A to predovšetkým vtedy, keď je spoločnosť v kríze. Čo je kríza? Pojem kríza je novinkou. Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku [...]
Súdny poplatok už aj za odvolanie a dovolanie voči procesnému, tzv. nemeritórnemu rozhodnutiu
Národná rada Slovenskej republiky prijala ešte pred Vianocami zákon, ktorým sa novelizovali niektoré zákony, okrem iného aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Od 1. januára je zmenené ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, do ktorého sa na konci pripája táto veta: „Ak tento [...]
Záväzné a praktické – nová elektronická Zbierka zákonov
Dostať sa k záväznému zneniu určitého právneho predpisu bolo do konca roku 2015 dosť zložité. Jediným právne záväzným zdrojom boli jednotlivé čiastky uverejňované v listinnej Zbierke zákonov. Všetky znenia právnych predpisov, ktoré boli na internete alebo boli vydané knižne, boli nezáväzné. Ak by obsahovali chyby, čo nebolo zriedkavé, máte smolu. Nedávno prišla pozitívna zmena. Záväzným [...]
Pri hotovostných platbách nám stále hrozia vysoké pokuty
Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti nie je vôbec nový. Stále však dochádza k jeho častému porušovaniu. Pritom sa tak deje najčastejšie nevedome. Preto sme v pár bodoch spracovali stručné zásady, ktoré nám pomôžu vyhnúť sa problémom. Tu sú: 1. V hotovosti nesmie nik uskutočniť platbu vyššiu, ako 15 000 eur. [...]
Zmenka – ako sa brániť a neprichádzať o peniaze
V nefungujúcom systéme platia nekonvenčné zbrane. Zlá vymožiteľnosť práva na slovenských súdoch je fakt. Veritelia, ktorí uplatňujú svoje peňažné pohľadávky o tom vedia svoje. Pomalé súdne konania, obštrukcie a často nepredvídateľný výsledok. Zmena v systéme je, zdá sa, v nedohľadne. Ostáva posledná možnosť. Spôsob boja treba prispôsobiť nefunkčnému systému. Samozrejme v súlade so zákonom. Jedným [...]
Nové pravidlá dedenia s medzinárodným prvkom v rámci EÚ
Od 17.08.2015 sa v členských štátoch EÚ (s výnimkou Dánska, Veľkej Británie a Írska) uplatňuje nová právna úprava dedenia s cudzím prvkom. Dňa 4.júla 2012 Európsky parlament a Rada Európskej Únie v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijali Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (ďalej [...]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU