blog


Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
Účelom zákona je vytvoriť osobitný druh mimosúdneho riešenia sporov blízky rozhodcovskému konaniu, ktorý umožní riešiť spotrebiteľské spory pri zachovaní zvýšenej ochrany práv spotrebiteľa. Zároveň má spotrebiteľské rozhodcovské konanie pomôcť pri zlepšení situácie s prieťahmi v súdnom konaní. V zmysle dôvodovej správy k tomuto zákonu, potreba samostatnej právnej úpravy spotrebiteľského rozhodcovského konania vyplynula aj zo súčasného [...]
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Novelou sa mení doba, na ktorú dohody možno uzatvárať a lehota splatnosti odmeny zamestnanca, ktorý pracuje na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študenta. Kým pred prijatím novely, bolo možné uzatvárať dohody aj na dobu neurčitú, po novom možno dohody uzatvárať len na dobu určitú, a to najviac po dobu 12 [...]
Niekoľko poznámok k prijatému zákonu o krátkodobom nájme bytu
Dňa 01.05.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Účelom zákona má byť rozvoj súkromného nájomného bývania. Ako je prezentované predkladateľmi, ich zámer bol motivovaný tým, že značná časť bytov postavených na predaj do osobného vlastníctva, je prázdnych. Vychádzajú z toho, že developer nemá záujem ísť do trhového nájomného bývania. Jedným [...]
Trestnoprávne zodpovednými sa stanú aj právnické osoby
Už v roku 2010 vstúpila do účinnosti novela Trestného zákona, ktorou bola zavedená tzv. nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb, ktorá však nezaviedla trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb v pravom slova zmysle, pretože zaviedla iba možnosť sankcionovať právnické osoby za protiprávne konanie prostredníctvom ochranného opatrenia - zhabanie peňažnej čiastky alebo zhabanie majetku. Prípravou a predložením tohto návrhu [...]
Pár poznámok k nedávnej novele zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
Článok analyzoval, či súčasná domáca právna úprava postačuje aj vo vzťahu k právnickým osobám, zárukám základných práv garantovaných všetkým právnym subjektom, obzvlášť či rešpektuje dodržiavanie zásady rovnosti a základného práva na prístup k spravodlivosti. Predmetom analýzy boli niektoré ustanovenia v súčasnej dobe platného a účinného zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám [...]
Zmeny v organizácii miestnej štátnej správy platné od 01.10.2013
Zákon od 01.10.2013 ruší: a) obvodné úrady životného prostredia, b) obvodné pozemkové úrady, c) obvodné lesné úrady, d) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, e) správy katastra, Vznikli okresné úrady so sídlami v 72 okresoch v súlade s územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky (s výnimkou miest Bratislava a mesto Košice, kde bude [...]
Novela Trestného zákona
Uvedenou novelou totiž došlo k zníženiu trestnej sadzby osobám, ktoré sa v zmysle ust. § 172 Trestného zákona považujú za dílerov drog, pričom toto zníženie sa týka nielen ľahkých, ale aj tvrdých drog. Už zo samotnej dôvodovej správy k tejto novele vyplýva, že takáto zmena v právnej úprave spôsobí nárast v počte spáchaných trestných činov, [...]
Novela autorského zákona
Vláda Slovenskej republiky dňa 03.04.2013 schválila novelu zákona č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „zákon“), ktorou sa do nášho právneho poriadku transponuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011. Účinnosťou novely, ktorá je naplánovaná na 1. novembra 2013, dôjde k výrazným zmenám v právnej úprave autorských diel. Medzi autorské diela, [...]
Novela Zákona o odpadoch
Legislatívny zámer vypracovaný Ministerstvom životného prostredia by mal okrem, už vyššie spomenutého zákazu, priniesť viacero zmien, napr. zrušenie Recyklačného fondu, zákaz skládkovania zložiek vyseparovaného komunálneho odpadu alebo vybudovanie informačného systému na sledovanie toku odpadu na území SR. No žiadna z pripravovaných zmien nevyvolala v očiach verejnosti takú ostrú reakciu ako práve zákaz týkajúci sa výkupu [...]
Návrh novely zákona o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR
Novela upravuje vznik registra fyzických osôb, centrálnej ohlasovne pobytu a pravidlá, pri prihlasovaní a odhlasovaní pobytu fyzických osôb v SR. Register fyzických osôb a centrálna ohlasovňa budú vedené v elektronickej forme. Register obyvateľov bude poskytovať osobné údaje o občanoch s pobytom na území SR alebo mimo neho, register bude tiež obsahovať informácie o iných obyvateľoch [...]
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU